boxnow logo Προσφορά 2,30€ ανά δέμα για όλη την Ελλάδα - Δωρεάν μεταφορικα για παραγγελίες άνω των 50€

Πολιτική Απορρήτου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και διακριτικό τίτλο ‘’Carit’’ (αποκαλούμενη εφεξής ‘’Η Εταιρεία’’) με έδρα την Ευκαρπία, 4,5 Χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, ΤΚ 56429, e-mail: info@carit.gr και νόμιμο εκπρόσωπο τον Οικονομίδη Χαράλαμπο, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail : info@carit.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

Οι πληροφορίες που θα μας ζητήσετε καθώς και οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου παρέχονται δωρεάν με την προϋπόθεση ότι είναι βάσιμες, δεν είναι υπερβολικές και δεν θα έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. Σε αντίθεση περίπτωση η εταιρεία μπορεί να επιβάλει επιβάρυνση με ανάλογο κόστος ή να αρνηθεί να παρέχει τις πληροφορίες του αιτήματος σας.

Αν η εταιρεία έχει αμφιβολίες που αφορούν την ταυτότητα σας κατά την υποβολή αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ενδεχομένως να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες προς επιβεβαίωση των στοιχείων σας και διεκπεραίωση του αιτήματος σας.

Η Εταιρεία θα απαντήσει στα ανωτέρω δικαιώματα σας σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος ή σε τέσσερις (4) μήνες σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πολύπλοκο αίτημα, αίτημα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, μεγάλος αριθμός αιτημάτων κ.α.). Εφόσον η Εταιρεία έχει νόμιμους λόγους όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679) έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης του προβλεπομένου ή αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται δικαίωμα σας έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή στα εξής στοιχεία : Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, e-mail: contact@dpa.gr, τηλ. 2106475600. Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο e- mail : info@carit.gr

Η αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτεί ενίσχυση και τον λεπτομερή καθορισμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στον τρόπο παροχής των πληροφοριών ‘’συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή’’ χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικώς.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Συνεργάτες – Πελάτες – Προμηθευτές – Εργαζόμενοι

Για τους εν ενεργεία πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες της εταιρείας μας σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι και μόνο η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας. Νομική βάση είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η συμμόρφωση με τον κείμενο νόμο. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας είναι αυτός που ορίζει η φορολογική νομοθεσία και μετά την παρέλευση του θα διαγραφούν.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Υποψήφιοι Συνεργάτες – Πελάτες – Προμηθευτές

Όσον αφορά τους υποψήφιους συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές σας γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κ.τ.λ.) τα οποία έχετε διαθέσει στην εταιρεία μας μέσω ψηφιακής ή έντυπης φόρμας επικοινωνίας, e-mail, τηλεφώνου κ.τ.λ. σκοπό έχουν την διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας ή συναλλαγής μεταξύ μας. Νομική βάση είναι η εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας να συνάψει εμπορική συμφωνία μαζί σας. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων είναι οι 12 μήνες και μετά την παρέλευση του θα διαγραφούν.

Υποψήφιοι Εργαζόμενοι

Για τους υποψήφιους εργαζομένους η λήψη του βιογραφικού σας σκοπό έχει την αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσληψης σας από την εταιρεία μας με νομική βάση την συναίνεση σας. Χρόνος διατήρησης είναι οι 6 μήνες και μετά την παρέλευση του θα διαγραφούν.

Μεταφορά δεδομένων εκτός εταιρείας

Μεταφορά δεδομένων σας εκτός εταιρείας επιτρέπεται αν αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου (Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικοί φορείς, Εφορία κ.α.). Επίσης στους τεχνικούς Η/Ύ και δικτύων, λογισμικού Η/Υ με σκοπό την μηχανογραφική υποστήριξη της εταιρείας ως επίσης σε όποιο συνεργαζόμενο με την εταιρεία για την ομαλή λειτουργία της (όπως Λογιστές, Μεταφορικές εταιρείες κ.α.)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε παροχή πληροφοριών στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και έχουμε συλλέξει από εσάς .

Δικαίωμα πρόσβασης – διόρθωσης

Η εταιρεία μας έχει την υποχρέωση εφ όσον της ζητηθεί να σας δώσει πρόσβαση στα στοιχεία που διατηρούμε και σας αφορούν καθώς και να επιβεβαιώσει για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων, τους αποδέκτες κ.α. Επίσης έχετε το δικαίωμα αίτησης διόρθωσης των δεδομένων σε περίπτωση που έχουν αλλάξει ή καταχωρηθεί λάθος.
Διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή αν οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχουν διατεθεί από εσάς του ίδιους και διαπιστώσετε ύπαρξη κατάρτισης προφίλ και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Δικαίωμα στη λήθη – διαγραφή

Αποτελεί μια από τις σημαίες της κανονιστικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό συλλογής τους ή τα κρίνετε παράνομα έχετε το δικαίωμα αίτησης πλήρους ή μερικής διαγραφής τους. Η εταιρεία σε χρονικό διάστημα ενός μηνός ή σε τέσσερις (4) μήνες σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πολύπλοκο αίτημα, αίτημα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, μεγάλος αριθμός αιτημάτων κ.α.) είναι υποχρεωμένη να σας απαντήσει για την εξέλιξη του αιτήματος σας. Σε περίπτωση αδυναμίας διαγραφής έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, e-mail: contact@dpa.gr, τηλ. 2106475600) ή άσκησης δικαστικής προσφυγής.
Σε περίπτωση που κρίνετε παράνομη την επεξεργασία των δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε την διαγραφή τους λόγω ενδεχόμενης δικαστικής αξίωσης, αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας ή κρίνετε ότι τα δικαιώματα σας υπερισχύουν των λόγων επεξεργασίας από την Εταιρεία έχετε το δικαίωμα αίτησης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (ποσοτικά, χρονικά και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας).
Έχετε την δυνατότητα εναντίωσης στη χρήση των επεξεργαζόμενων δεδομένων από την Εταιρεία για τους σκοπούς της εμπορικής προώθησης και ειδικά της κατάρτισης προφίλ που είναι σχετικό με την εμπορική προώθηση.

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε και να μεταβιβάζετε τα δεδομένα σας σε τρίτο φορέα χωρίς καμία αντίρρηση από την εταιρεία καθώς και την κατόπιν αιτήσεως σας δυνατότητα άμεσης διαβίβασης χωρίς δική σας μεσολάβηση.

 

Ασφάλεια δεδομένων εγγυήσεις

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας όπως ορίζει ο νόμος και αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς.
Η Εταιρεία δεν θα προωθήσει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται από τον νόμο (Εφορία, Ασφαλιστικοί φορείς, κ.λ.π.) και τους παρόχους υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

 

 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους του νόμου και μόνο για το σκοπό εκτέλεσης της συναλλαγής σας. Τα στοιχεία αποθηκεύονται και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο. Τα στοιχεία που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή διατηρούνται σε υπολογιστή της επιχείρησης. Στα ανωτέρω μέρη δεν υπάρχει πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας επιθυμείτε να διαγραφούν τα στοιχεία σας, παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πραγματοποίηση Αγοράς

Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας στο κατάστημα μας.

Τι συλλέγουμε και αποθηκεύουμε

 • Τα προϊόντα που έχετε δει: θα το χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε, για παράδειγμα, προϊόντα που έχετε δει πρόσφατα.
 • Τοποθεσία, διεύθυνση IP και τύπος προγράμματος περιήγησης: θα τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς όπως ο υπολογισμός του ΦΠΑ και το κόστος αποστολής.
 • Διεύθυνση αποστολής: θα σας ζητήσουμε να εισαγάγετε αυτήν τη διεύθυνση, ώστε να μπορούμε, για παράδειγμα, να εκτιμήσουμε το κόστος αποστολής πριν πραγματοποιήσετε μια παραγγελία αλλά και για να σας στείλουμε την παραγγελία!

Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης cookies για να παρακολουθούμε το περιεχόμενο του καλαθιού ενώ περιηγείστε στον ιστότοπό μας (δείτε παρακάτω).

Όταν αγοράζετε από εμάς, θα σας ζητήσουμε να παράσχετε πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας / πληρωμής και τις προαιρετικές πληροφορίες λογαριασμού όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς, όπως:

 • Να σας στείλουμε πληροφορίες για τον λογαριασμό σας και την παραγγελία σας
 • Απαντήσεις στα αιτήματά σας, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών και των παραπόνων
 • Διεκπεραίωση πληρωμών και πρόληψη απάτης
 • Ρύθμιση του λογαριασμού σας για το κατάστημά μας
 • Τήρηση των νομικών υποχρεώσεων που έχουμε, όπως ο υπολογισμός των φόρων
 • Βελτίωση προσφορών καταστήματός μας
 • Να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα, εφόσον επιλέξετε να τα λαμβάνετε

Αν κάνετε λογαριασμό, θα αποθηκεύσουμε το όνομα, διεύθυνση, email και τηλεφωνικό αριθμό, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις μελλοντικές σας παραγγελίες.

Γενικότερα αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για όσο χρόνο χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε και δεν είμαστε υποχρεωμένοι νομικά να συνεχίσουμε να το διατηρούμε. Για παράδειγμα, θα αποθηκεύουμε πληροφορίες παραγγελίας για XXX χρόνια για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς. Αυτό περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής.

Επίσης, θα αποθηκεύουμε σχόλια ή κριτικές, αν επιλέξετε να τα αφήσετε.

Ποιος στην ομάδα μας έχει πρόσβαση

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, τόσο οι διαχειριστές της πλατφόρμας όσο και οι διαχειριστές καταστημάτων έχουν πρόσβαση:

 • Στοιχεία παραγγελίας όπως τι αγοράστηκαν, πότε αγοράστηκαν και που θα έπρεπε να σταλούν, επίσης
 • Πληροφορίες πελάτη, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, και πληροφορίες χρέωσης και αποστολής.

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουν στην εκτέλεση των παραγγελιών, να επεξεργαστούν τις επιστροφές και να σας υποστηρίξουν.

 

Πληρωμές

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω του PayPal. Κατά την επεξεργασία των πληρωμών, ορισμένα από τα δεδομένα σας θα μεταβιβαστούν στο PayPal, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία ή την υποστήριξη της πληρωμής, όπως το συνολικό ποσό αγοράς και τα στοιχεία χρέωσης.

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω Πιστωτικών και χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Πειραιώς. Οι πληρωμές γίνονται με μεταφορά στο περιβάλλον της Τράπεζας. Για να περισσότερες πληροφορίες για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Τράπεζα Πειραιώς δείτε εδώ.

 

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

 

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

 

Φόρμες Επικοινωνίας

Εάν συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην σελίδα επικοινωνίας τότε συναινείτε και αποστέλλετε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) στην εταιρεία μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για να απαντήσουμε στο αίτημα σας.

 

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Απενεργοποίηση Cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookie σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Apple Safari

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα περιήγησης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης.

Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Για τον τρόπο που χειρίζεται το Facebook και τις ρυθμίσεις για τα cookies επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.facebook.com/policies/cookies/

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της συμπεριφορικής διαφήμισης και την ιδιωτικότητα στο Internet και να ρυθμίσετε τις επιλογές σας αν επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com/gr

 

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

 

Αναλυτικά στοιχεία

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για να συλλέγουμε αναλυτικά στοιχεία για την κίνηση στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Skroutz Analytics για να συλλέγουμε αναλυτικά στοιχεία για την κίνηση στην ιστοσελίδα μας, η οποία προέρχεται από το Skroutz.gr. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr αποκλειστικά ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (επίσκεψη ή παραγγελία και αγορά προϊόντων) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing.

Επικαιροποίηση 09/04/2023

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

close